fbpx

Životopis je v podstate prvá zmienka o Vašej osobe, ktorá sa dostane do rúk potenciálneho zamestnávateľa. Dobre napísaný životopis podnieti záujem personalistu na stretnutie s Vami, ale môže Vám aj naopak na veľmi dlhú dobu “zatvoriť dvere” do spoločnosti. 

Na uľahčenie jeho písania Vám prostredníctvom našej stránky ponúkame niekoľko základných rád a šablón. Veríme, že Vám budú nápomocné pri tvorbe kvalitného personálneho profilu. 

 

Osobné údaje

Dbajte v prvom rade na správnosť údajov. Zdržte sa uvádzania zbytočných detailov a informácií o Vašom rodinnom stave, rodinných príslušníkoch a pod. 

 

Kontakt

Správne uvedenie kontaktov je nevyhnutnosťou. Pokiaľ používate viac mobilných telefónov, odporúčame vybrať si jeden, ktorý bude slúžiť pre účely hľadania práce a uvádzať jednotne tento kontakt. Veľký dôraz dajte aj na výber emailovej adresy pre komunikaciu s ponetiálnym zamestnávateľom. Odporúčame adresu vo forme mena a priezviska, prípadne doplnené o číselnú kombináciu.  


Fotografia

Je optimálne pridať do životopisu aj profilový portrét. Personalista tak bude vnímať Váš životopis osobnejšie a bude si vedieť ľahšie zvizualizovať Vaše skúsenosti s Vašou osobou. Vyvarujte sa však fotografií z rodinných dovoleniek, spoločenských akcií a tiež fotografií z občianskeho preukazu, ktorý vlastníte už pár rokov ☺.

 

Vzdelanie

Ako prvé odporúčame uviesť vždy najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Uvedte roky šúdia, dostiahnutý stupeň vzdelania, celý názov školy, fakulty a ako posledné uveďte vyštudovaný odbor. 

Takto postupujte až po základné vzdelanie. 

 


Doplňujúce vzdelanie

Do tejto položky uveďte absolvované kurzy, školenia prípadne rekvalifikácie. Pri všetkých položkách uveďte presne dĺžku trvania kurzu (optimálne je uvádzať presné dátumy), názov kurzu, kompletný názov vzdelávacej inštitúcie. Vhodné je tiež uviesť či  bol kurz alebo školenie ukončené nejakých certifikátom. 

 

Prax

Pri popise pracovných skúseností vždy začnite aktuálnou, prípadne poslednou pozíciou. Pokiaľ Vaše posledné zamestnanie ešte stále trvá – je nutné to zrozumiteľne do životopisu uviesť. 

Pri každej pozícii uveďte dĺžku trvania pracovného pomeru. Vyvarujte sa uvádzaniu len rokmi ohraničených období, pre adekvátne posúdenie Vašej vhodnosti (hlavne pri pozíciách vyžadujúcich si širšiu prax je presná dĺžka pracovných skúseností jedným z kľúčových  hodnotených podmienok). Uveďte presný a celý názov zamestnávateľa spolu s názvom mesta v ktorom ste pozíciu vykonávali. Doporučujeme tiež uviesť segment v ktorom spoločnosť pôsobí. Nasleduje názov pracovnej pozície spolu s pracovnou náplňou. Pri popise pracovnej náplne sa vyvarujte používaniu skratiek interného charakteru. Pracovná náplň musí byť jasná a zrozumiteľná. Pokiaľ máte za sebou viac pracovných skúseností, detailnejšie rozpíšte posledné 3 – 5 pozícií. Ostatné pozície popíšte stručnejšie, avšak  výstižne. 

 

Jazykové znalosti

Vždy uvádzajte jazykové znalosti. Aj v prípade, že pri pozícii na ktorú ste reagovali nebola uvedená táto požiadavka, personalista hodnotí Váš životopis komplexne a môže Vám prípadne ponúknuť aj inú  pozíciu.

 

Znalosti a počítačové znalosti

V tejto časti Vášho životopisu by sa mali nachádzať informácie o Vašich zručnostiach a znalostiach. Môže to byť ovládanie rôznych programov alebo konkrétne znalosti v danom obore. Pri uvedení počítačových znalostí uvedte vždy konkrétny program a úroveň, ktorú pri jeho ovládaní dosahujete.

 

Vodičský preukaz

V tejto časti je vhodné okrem typu vodičského preukazu uviesť aj počet najazdených km.

 

Ďalšie informácie o Vás

V životopise môžete uviesť ďalšie  informácie, ktorými môžete svojho potenciálneho zamestnávateľa zaujať a majú vysokú výpovednú hodnotu. Napr. Osobné vlastnosti, hobby, dobrovoľnícke aktivity a pod.

 

Šablóny na stiahnutie

Európsky formát životopisu
Formát životopisu pre absolventa

Spoločnosti stále častejšie požadajú okrem životopisu aj motivačný list. Adresný motivačný list je vizitkou kandidáta. Nepodceňujte silu motivačného listu a vyvarujte sa kopírovaniu predefinovaných formátov z internetu. Uľahčíte si síce prácu, ale je vysokopravepodobé, že si skôr uškodíte ako pomôžete. V motivačnom liste deklarujte svoj záujem o pozíciu spolu s vysvetlením dôvodov. Svoje kladné vlastnosti a osobnostnú špecifikáciu doplňte o konkrétne úspechy. Pamätajte, že práve v motivačnom liste máte možnosť upozorniť na svoju výnimočnosť. V motivačnom liste uveďte názov pozície o ktorú sa uchádzate, napíšte prečo si myslíte, že ste vhodný kandidát. Vysvetlite prečo chcete pracovať práve na tejto pozícii a práve pre túto spoločnosť. Motivačný list by nemal presahovať jednu stranu a mal by byť napísaný gramaticky správne, bez preklepov a spisovne. Tak ako v životopise,aj pri písaní motivačného listu sa vyhnite používaniu interných skratiek prípadne odborného žargónu. Pred odoslaním sa ubezpečte, že ste uviedli správnu adresu, názov pozície a názov spoočnosti.